PROJEKT »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« se približuje koncu, saj morajo biti vsa dela po pogodbi in sklenjenem aneksu o podaljšanju roka, zaključena do 20. novembra 2015.

Po obsegu investicije ter po času trajanja gre za izredno obsežen in dolgotrajen projekt; potrebno je bilo pripraviti vse projekte s tem v zvezi, pridobiti vsa soglasja, manjkajoče služnosti, pridobiti potrebna gradbena dovoljenja, objekte zgraditi in pridobiti še vsa uporabna dovoljenja.

Skupna vrednost investicije vodovoda in kanalizacije treh belokranjskih občin ter razširitve čistilne naprave Črnomelj in novogradnje čistilne naprave Semič znaša 25 milijonov EUR brez DDV.

Z realizacijo tega projekta smo dosegli naslednje splošne cilje:
- zagotovili dodatne vodne vire in priključitev na večje vodne sisteme;
- fizično povezali trenutno ločene vodne sisteme;
- zagotovili ohranjanje voda in obnovo glavnih vodovodov;
- zagotovili aktivno varovanje virov pitne vode pred onesnaženjem;
- izgradnjo manjkajočih vodovodov s spremljajočo infrastruk­turo;
- zagotovili zmanjšanje vodnih izgub;
- zagotovili primerne in neoporečne vodne vire;
- ter zagotovili izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav za zaščito vodnih virov.

V vseh treh občinah se pospešeno izvajajo zaključna dela, v pripravi je dokumentacija za tehnične preglede in pridobitev uporabnih dovoljenj.

Ob zaključku projekta se zahvaljujemo vsem prebivalkam in prebivalcem Bele krajine za potrpežljivost in razumevanje ob gradnji projekta.

Čista pitna voda, ki priteče iz hišne vodovodne pipe vse bolj postaja vrednota in bo tudi v bodoče vse bolj pomembna in cenjena dobrina.


 

Novinarska konferenca

Metlika, 4. 6. 2015:Metlika, 4. junij 2015: Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj, Polona Kambič, županja Občine Semič in koordinatorica skupine projektov Irena Flajnik Pezdirc so na novinarski konferenci predstavili dosedanji potek projekta.

//več...

 

 
   

Koliko veste o projektu, ki bo izboljšal infrastrukturo in oskrbo s pitno vodo v Beli krajini?
Rezultat ankete
 
© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine