Projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki bo Belokranjcem omogočil sodobno in kakovostno oskrbo z vodo ter neoporečno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je obsežen in zahteven tudi s finančnega vidika. Vrednost načrtovanih investicij med leti 2010 in 2013 skupno znaša 23 milijonov evrov. Kohezijski sklad EU bo prispeval več kot polovico potrebnih sredstev za izvedbo projekta, iz proračuna Republike Slovenije bo namenjenih več kot 34 odstotkov, vse tri belokranjske občine pa bodo prispevale preostala sredstva. Skupina projektov »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« bo spremenila kakovost življenja prebivalcev Bele krajine, pozitivno vplivala na okolje in prispevala k nadaljnjemu razvoju turizma in živilskega ter kmetijskega sektorja v Beli krajini.

Koristi, ki jih projekt prinaša občanom:
• zagotovitev dodatnih vodnih virov in priključitev novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje,
• izboljšanje javne in varne oskrbe s pitno vodo,
• zmanjšanje zdravstvenih tveganj (zaradi aktivnega varovanja virov pitne vode pred onesnaženjem).

Koristi, ki jih projekt prinaša okolju in občanom:
• zmanjšanje vodnih izgub,
• varovanje tako površinskih kot podzemnih vodnih virov,
• boljši in do okolja prijazni pogoji za nadaljnji gospodarski in turistični razvoj na območju projekta,
• večje zavedanje glede vpliva človekove dejavnosti na okolje in posledično bolj ekološko vedenje.

© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine