Projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki bo Belokranjcem omogočil sodobno in kakovostno oskrbo z vodo ter neoporečno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je obsežen in zahteven tudi s finančnega vidika. Vrednost načrtovanih investicij med leti 2010 in 2013 skupno znaša 23 milijonov evrov. Kohezijski sklad EU bo prispeval več kot polovico potrebnih sredstev za izvedbo projekta, iz proračuna Republike Slovenije bo namenjenih več kot 34 odstotkov, vse tri belokranjske občine pa bodo prispevale preostala sredstva.
© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine