Več kot polovico potrebnih sredstev za izvedbo projekta bo iz svojega proračuna prispevala Evropska unija, in sicer prek posebnega sklada EU, ki deluje v okviru regionalne oz. kohezijske politike EU za pomoč državam članicam. Sredstva iz Kohezijskega sklada EU so namenjena samo tistim državam članicam Unije, katerih bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj kot 90 odstotkov povprečja EU. Kohezijski sklad podpira izključno velike projekte s področja okolja, prometa in trajnostne rabe energije, ki znatno vplivajo na razvoj držav članic in so nacionalnega pomena.

Do sredstev iz Kohezijskega sklada, s katerimi države zmanjšujejo svoje gospodarsko in socialno zaostajanje ter utrdijo svoje gospodarstvo, so poleg Slovenije upravičene še Grčija, Portugalska, Španija, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska in Slovaška.

Ker Kohezijski sklad vedno financira največ 85 odstotkov upravičenih izdatkov, morajo preostala finančna sredstva za izvedbo projekta prispevati države članice same. Za projekt »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« se preostanek potrebnih sredstev črpa iz proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov občin Metlika, Črnomelj in Semič.

Poleg investitorjev je pomemben člen pri izvedbi projekta tudi Komunala Metlika d. o. o., ki skrbi za koordinacijo projektov.

Izvajalci del za izgradnjo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav, za nadzor in svetovanje ter za obveščanje javnosti so bili izbrani prek javnih razpisov. Izvajalci in pogodbene cene so razvidni iz spodnje tabele.

 

Razpis Vrednost ponudbe v evrih brez DDV Izvajalec
Izgradnja vodovoda v občini Črnomelj, Semič in Metlika ter izgradnja kanalizacije v občini Metlika 15.696.232,31 Riko d. o. o. Ljubljana v skupnem nastopu s TELEG-M d. o. o. Ljubljana in PRO ADRIA d. o. o. Ljubljana
Izgradnja ČN v občini Črnomelj 1.607.166,31 Begrad d. d. Novo mesto
RD za nadzor za gradnje 376.000,00 Projekt d. d. Nova Gorica
RD za obveščanje javnosti 116.750,00 Studio 3S d. o .o. Ljubljana
© 2009 Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine